Odpowiedź na pozew – czym jest i jak się przygotować?


Ten rodzaj dokumentu pozwala odnieść się merytorycznie do argumentacji powoda. Z reguły stanowi pierwszy i najważniejszy, a niekiedy zdarza się, że i ostatni środek obrony pozwanego. Dlatego warto skorzystać z tej szansy i przygotować odpowiedź na pozew. W naszej kancelarii radcowskiej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w tworzeniu tego typu pism procesowych. Wymagają one bowiem nie tylko spełnienia określonych wymogów formalnych, ale i odpowiedniego ustosunkowania się do zarzutów postawionych przez powoda.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Obowiązkowo w tym dokumencie powinny znaleźć się takie informacje, jak:
  • oznaczenie sądu, do którego jest wniesiona odpowiedź na pozew,
  • wskazanie sygnatury sprawy,
  • imiona, nazwiska oraz adresy stron i pełnomocników,
  • wskazanie załączników – jeśli są przewidywane.
Równie ważną kwestią są wnioski, twierdzenia, fakty, oświadczenia oraz dowody, które mają na celu poparcie swojego stanowiska. Pozwany ma dwa wyjścia do wyboru: uznać powództwo w całości lub w części albo zakwestionować jego zasadności i wnieść o jego oddalenie. Ostateczna decyzja zależy od tego, czy uważa on argumentację powoda za bezzasadną bądź zasadną. W tym drugim przypadku, jeśli dana osoba przy okazji wykaże, że nie dała podstaw do pozwania, bo np. spełniłaby świadczenie dobrowolnie, w orzeczeniu o kosztach procesowych może zostać potraktowana jak strona wygrana. Oznacza to, że sąd zadecyduje, czy autor pozwu pokryje je jako sankcję za wytaczanie niepotrzebnych powództw i zbędne absorbowanie tego organu państwowego.

Co jest obowiązkowe w sporządzaniu odpowiedzi na pozew?

Osoba, która go przygotuje, musi odnieść do okoliczności faktycznych w danej sprawie i przedstawić swoje dowody. Oznacza to, że w odpowiedzi należy:
  • ustosunkować się do wszystkich twierdzeń zawartych w pozwie,
  • przedłożyć materiał dowodowy, który będzie potwierdzać wskazywane przez pozwanego okoliczności inaczej, niż zostało to przedstawione w piśmie otrzymanym od powoda.
Jeśli chodzi o kwestię dowodów, to zalicza się, do nich przede wszystkim dokumenty urzędowe i prywatne. Oprócz tego przydatne mogą być zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny i przesłuchanie stron. Przed przygotowaniem odpowiedzi, warto kilka razy przeczytać dokładnie pozew lub np. skorzystać z możliwości przeanalizowania go z radcą prawnym w Środzie Wlkp. W ten sposób łatwiej będzie wyszukać stwierdzeń istotnych dla przedmiotu sporu. Argumentacja pozwanego może opierać się więc na zaprzeczeniu wszystkich opisanych przez powoda faktów lub odpieraniu zarzutów poprzez wskazanie własnych przesłanek, co jednak zobowiązuje do ich udowodnienia.

Czym jest powództwo wzajemne?

Czasami środkiem obrony, który jest również wykorzystywany jako ustosunkowywanie się do pisma powoda, bywa powództwo wzajemne. Gdy w stosunku do strony przeciwnej np. istnieje jakieś roszczenie, które ma związek z żądaniem dochodzonym poprzez pozwanego, w odpowiedzi na pozew można od razu pozwać oponenta. W takich przypadkach obie sprawy są rozpoznane podczas jednego postępowania przez ten sam skład sądu. Trzeba pamiętać, że powyższy rodzaj dokumentu, który w Środzie Wlkp. również można przygotować z pomocą radcy prawnego, musi spełniać wszystkie określone wymagania oraz wiąże się z uiszczeniem stosownej opłaty. Warto mieć na uwadze, że w odpowiedzi na pozew powinny zostać podniesione wszelkie zarzuty, twierdzenia oraz przytoczone wszystkie dowody, o których wiadomo w momencie sporządzania pisma.