Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - procedura, zasady, opłaty


Na wstępie wskazać należy, iż do nabycia spadku dochodzi z mocy prawa w momencie śmierci Spadkodawcy. Jednakże z uwagi na pewność obrotu i możliwość legitymowania się przez Spadkobiercę stosowanym dokumentem, ustawodawca uregulował postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. Alternatywą jest sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Wniosek o stwierdzenia nabycia spadku może zostać zainicjowany przez każdą osobę mającą w tym interes. W szczególności legitymację czynną w tym zakresie posiadają Spadkobiercy, zapisobiercy, wierzyciele Spadkodawcy, Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć bezpośrednio po śmierci Spadkodawcy jak również wiele lat po tym zdarzeniu. Nie obowiązuje tutaj ograniczenie terminem. Jednakże jeżeli od chwili śmierci Spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy, warunkiem stwierdzenia nabycia spadku jest złożenie przez Spadkobiercę oświadczenia o prostym przyjęciu spadku albo o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza. Takie rozwiązanie jest podyktowane tym, że spadkobiercy mają 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swojego powołania, do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać wszelkie elementy pisma procesowego kierowanego do sądu, w tym oznaczenie sądu, wskazanie wnioskodawców oraz uczestników postępowania, spadkobierców, dokładnie określać żądanie oraz zawierać uzasadnienie. Jako dowody do wniosku powinny być załączone skrócone odpisy aktów stanu cywilnego (m.in. zgonu Spadkodawcy, urodzenia Spadkobierców). Do pisma należy dołączyć odpisy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dla wszystkich Stron wraz z załącznikami. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Może być ona uiszczona na kilka sposobów (m.in. w znakach opłaty sądowej albo przelewem na rachunek bankowy sądu) Dodatkowo konieczne jest uiszczenie opłaty za wpis do rejestru spadkowego w wysokości 5 zł. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Sądu. Kancelaria świadczy pomoc zarówno przy sporządzeniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku jak i reprezentacji Klientów w Sądzie. przez powoda.