Zapewniamy ochronę
prawną


Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kowalski jest zorientowana na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w tym z sektora publicznego. Działania kancelarii skupiają się na zapewnieniu ochrony prawnej podmiotów gospodarczych w relacjach z podmiotami zewnętrznymi (sądami, organami administracji publicznej), jak również obsłudze prawnej w strukturach wewnętrznych (kwestie korporacyjne, organizacyjne, pracownicze). Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w obsłudze spraw prywatnych.


 
ikona_prawo_samorzadu_terytorialnego

Prawo samorządu terytorialnego

Bieżąca obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych oraz jednostek budżetowych.

Kompleksowa obsługa spółek komunalnych przy uwzględnieniu odrębności wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej oraz o zarządzaniu mieniem państwowym.

Analiza i wsparcie w tworzeniu aktów prawa miejscowego, zarządzeń, decyzji oraz obsługa sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego i ich organów przed Sądami wszystkich instancji.

Prowadzenie postępowań o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

ikona_ochrona_dobr_osobistych

Ochrona dóbr osobistych, sprawy karne z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, zniewaga)

Prowadzenie postępowań cywilnych o naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych na etapie przedsądowym, zabezpieczającym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Prowadzenie postępowań karnych z oskarżenia prywatnego dotyczących zniesławienia (art. 212 KK) oraz zniewagi (art. 215 KK).

ikona_prawo_gospodarcze

Prawo gospodarcze oraz prawo spółek handlowych

Kompleksowa obsługa spółek handlowych na etapie tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.

Obsługa posiedzeń organów spółek (zgromadzenia wspólników, zarząd, rada nadzorcza).

Łączenie, podział, przekształcanie spółek handlowych.

Reprezentacja spółek handlowych w postępowaniach sądowych w tym w szczególności w postępowaniach dotyczących wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opiniowanie, doradztwo oraz tworzenie umów w obrocie handlowym.

ikona_prawo_autorskie

Prawo autorskie

Doradztwo oraz reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji w sprawach o naruszenie praw autorskich do utworów (programów komputerowych, dokumentacji projektowej, utworów literackich, audiowizualnych, plastycznych itp.) oraz w sprawach o ochronę wizerunku.

Doradztwo oraz tworzenie umów w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów oraz udzielania licencji oraz sublicencji na korzystanie z nich.

Kontakt z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

ikona_prawo_pracy

Prawo pracy

Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy, nadgodziny itp.

Tworzenie oraz opiniowanie dokumentów związanych z indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania, układy zbiorowe itp.)

Udział w negocjacjach, mediacjach, postępowaniach ugodowych na linii pracownik-pracodawca.